Dinex arodveselības un darba drošības politika

Mērķis
Darbinieku arodveselība un darba drošība Dinex uzņēmuma grupā ir nozīmīgs jautājums, tāpēc pievēršam lielu uzmanību darbinieku veselības saglabāšanai un drošu darba vietu nodrošināšanai. Mēs tiecamies uz  augstu veselības un darba drošības kultūru, kas atbilst starptautiskajiem noteikumiem, kā arī iekšējiem standartiem, kuri izstrādāti, balstoties uz Dinex grupas kopīgo pieredzi. 

Drošība
Mēs ticam, ka darba vietu drošība ir sasniedzama, ja tiek izpildīti divi priekšnosacījumi. Pirmkārt, darba apstākļiem jāatbilst likumdošanas prasībām un uzņēmuma iekšējiem standartiem un aizsardzības līdzekļiem jābūt viegli pieejamiem. Otrkārt,  lai izprastu drošības vadlīnijas darbiniekus ir jāapmāca un darba vietās ir jābūt pieejamām viegli saprotamām instrukcijām.

Veselība
Darbinieki ir Dinex grupas lielākā vērtība un mēs apzināmies, ka veseli darbinieki sasniedz augstākus darba rezultātus. 

Līderība un līdzdarbība
Mēs ticam, ka augsta darba drošības kultūra balstās uz vadītāju un darbinieku apņemšanos sasniegt nospraustos mērķus. Vadītāji nodrošina ar instrumentu un aprīkojuma pieejamību. Darbinieki strādā un ievēro uzņēmuma veselības un drošības standartus.

Darbiniekiem jāpievērš uzmanība jebkurai bīstamai situācijai.

Nepārtraukta pilnveide
Arodveselības un darba drošības standartu nepārtraukta pilnveidošana tiek sasniegta izmantojot komunikāciju, izglītību un apmācības. Lai veicinātu drošības kultūras paaugstināšanu un veicinātu labo praksi, uzņēmuma grupas vadība ik mēnesi pārskata veselības un drošības mērķus, un nepieciešamības gadījumā veic atbilstošus pasākumus.

Mūsu pieredze un apmācībās gūtās zināšanas tiek iekļautas standartos un ikdienas darbā, kas ļauj mums nepārtraukti attīstīties, sasniedzot arvien augstāku arodveselības un darba drošības līmeni.

Torbens Dinesens (Torben Dinesen), Dinex grupas izpilddirektors, 10.10.2014.


Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.